top of page

บริการ

บริการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งสินค้าทั่วจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งอำเภอเมือง,อัมพวา,บางคนที รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อำเภอ ดำเนินสะดวก อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อำเภอปากท่อ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

บริการเปลี่ยน - คืนสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน - คืนสินค้า ตามเงือนไขของบริษัท

บริการให้คำปรึกษาเรื่องวัสดุก่อสร้าง

บริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุก่อสร้าง วิธีการใช้งาน เทคนิดการก่อสร้าง การเลือกวัสดุให้เข้ากับชนิดของงาน โดยผู้มีประสบการณ์

bottom of page